Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Yrkesintroduktion > Frågor & svar
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Frågor & svar

Allmänna frågor

1. Vad är syftet med yrkesintroduktion?
Målet är att fler ungdomar under 25 år utan relevant yrkeserfarenhet ska få in en fot på arbetsmarknaden genom att erbjudas en anställning som innehåller minst 15 % utbildning/handledning.

2. Hur förkortas yrkesintroduktion?
YA

3. Kan man anställa vem som helst?
Nej, säkerställ innan du anställer någon att personen:

  • Inte har genomgått sin lärlingstid eller har fullgjort utbildning enligt ETG-konceptet
  • Är under 25 år
  • Har avslutat el- och energiprogrammet med godkända betyg och läst de kurser som branschen kräver (lärling) eller slutfört utbildning på gymnasienivå enligt ETG-koncept
  • Inte är anställd på företaget (inom samma kollektivavtalsområde)

4. Kan vilket företag som helst ansöka om det ekonomiska stödet?
Nej, säkerställ att företaget:

  • Är bundet av Installationsavtalet (antingen genom medlemskap ho EIO eller genom hängavtal med SEF
  • Är registerat i Skattverkets arbetsgivarregister och
  • Att företaget inte har näringsförbud eller skatteskulder


5. Vilken lag reglerar yrkesintroduktion?
Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktion.

6. Måste lärlingen vara arbetslös?
I lagen framgår det att YA-stöd kan sökas för en person som saknar relevant yrkeserfarenhet eller har varit arbetslös i 90 dagar.

I Yrkesintroduktionsavtalet framgår det att en person som inte genomfört sin lärlingstid saknar relevant yrkeserfarenhet. EIO och SEF är även överens om att ETG-utbildade ungdomar saknar relevant yrkeserfarenhet efter fullgjord utbildning.

I dagsläget kan YA-stödet enbart sökas för dessa grupper och rekvisitet arbetslös blir därför inte aktuellt.  


Ekonomiskt stöd/lön

1. Vad får företaget för ekonomiska lättnader?
Arbetsgivare som beviljas stödet får varje månad under YA-anställningen en lönesubvention som motsvarar en ordinarie arbetsgivaravgift (31,42 %) samt ett ekonomiskt stöd för handlingen som blir 2500 kr/mån vid en heltidsanställning.

2. Under hur lång tid kan det ekonomiska stödet beviljas?
Stödet kan sökas för minst 6 månader och för högst 12 månader.

3. Vilken lön ska jag uppge vid rekvireringen till Arbetsförmedlingen?
Du anger den lön som du faktiskt betalar, den som framgår av lönespecifikationen.
 
4. Kan jag ansöka om stödet om jag anställer lärlingen på en tidsbegränsad anställning?
Ja, under förutsättning att den tidsbegränsade anställningen ingås för en tid om minst 6 månader eftersom stöd lämnas för minst 6 månader och högst 12 månader per anställd.


Ansökningsprocessen och blanketten

1. Hur går ansökningsprocessen till?
När du fyllt i ansökningsblanketten så skickar du den i original till SEFs närmaste regionkontor. SEF ska få möjlighet att yttra sig om lön och utbildningsplan. När du fått tillbaka blanketten från SEF så skickar du in den till Arbetsförmedlingens närmaste lokalkontor. Det tar ca 10 dagar innan beslut kommer från Arbetsförmedlingen.

2. Jag vill ansöka om ekonomiskt stöd för yrkesintroduktion, var hittar jag ansökningsblanketten?

Ansökningsblanketten finns på Arbetsförmedlingens hemsida

Om du är medlem hos EIO så väljer du formulär arbetsgivare som omfattas av centralt kollektivavtal.
Om du har hängavtal med SEF så väljer du det formuläret istället.

3.  Lön vid heltidarbete innan avdrag för handlednings-/utbildningsdel ska anges, vilken lön är det?

Lärling
A) Lärlingen ska få sedvanlig lärlingslön som ingångslön:

Den lön som ska anges i ansökan är lägsta lön/kr för första året i yrket (7 kap 2 § IS-avtalet), enligt tabell nedan. 
 

Lägsta löner kr/mån     Fr o m 1 april 2017
1:a året i yrket  17 528 kr


Det här är den lägsta lönenivån för heltidsarbete som finns i kollektivavtalet och där man arbetar självständigt utan handledning och utbildning. När Arbetsförmedlingen sedan får in din ansökan så drar de bort 15 % för handledning och utbildning och den lön som då kvarstår är lärlingslönen +/- 200 kr.

B) Lärlingen ska få högre ingångslön än ovanståendetabell för första året i yrket:

Om lärlingen får en ingångslön som är högre än 17 528 kr (2017)  ska du som arbetsgivare i ansökan ange den faktiska ingångslönen och kan bortse ifrån det som står i punkten A.


ETG-utbildad
A) Ungdomen ska få sedvanlig lön för person som genomfört utbildning enligt ETG-konceptet som ingångslön:
 
Den lön som ska anges i ansökan är lägsta lön/kr för första året i yrket (7 kap 2 § IS-avtalet), enligt tabell nedan.
 

Lägsta löner kr/mån     Fr o m 1 april 2017
1:a året i yrket  17 528 kr

B) Ungdomen ska få högre ingångslön än ovanståendetabell för första året i yrket:

Om ungdomen får en ingångslön som är högre än 17 528 kr (2017)  ska du som arbetsgivare i ansökan ange den faktiska ingångslönen och kan bortse ifrån det som står i punkten A.

4. På ansökningsblanketten ska man uppge ”Namn på avtal”, vad ska jag skriva där?
EIO och SEF har två centrala kollektivavtal om yrkesintroduktion. Dessa går under benämningarna YA-lärling och YA-ETG hos Arbetsförmedlingen. För lärlingar ska du därför skriva ”YA- lärling (del av Installationsavtalet)” och för ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept ska du ange ”YA-ETG (del av Installationsavtalet)”.

5.  Arbetsställenummer (CFAR-nummer) ska anges, hur hittar jag det?
C-FAR nummer tillhandahåller Statistiska centralbyrån. För att få fram ditt företags CFAR-nummer så behöver du ange organisationsnummer.

Här hittar du ditt nummer:
http://www.cfarnrsok.scb.se/

6. Hur många % av tjänstgöringsgraden utgörs av handledning/utbildning?
Förordningen kräver att minst 15 % och maximalt 25 % av tjänstgöringsgraden ska utgöras av handledning eller utbildning.

Lärlingar
I Yrkesutbildningsavtalet så framgår det att en handledare ska finnas och att ECY:s utfärdade utbildningsplan ska följas, vilket är A- och B-blankettens olika moment. En arbetsgivare som följer detta uppfyller kravet på att minst 15 % av tjänsten utgörs av handledning och utbildning. 15 % utbildning/handledning motsvara ca 6 h/v. 


ETG-utbildade ungdomar
För ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept gäller att arbetsgivaren ska ge handledning och instruktioner i genomsnitt ca 6 timmar per vecka samt dokumentera detta i en utbildningsplan. Detta motsvarar ca 15 procent handledning och utbildning.

För handledning och/eller utbildning ska det upprättas en individuellt anpassad utbildningsplan för arbetstagaren vari arbetsgivaren specificerat innehållet för yrkesintroduktionsanställningen. Utbildningsplanen ska minst innehålla uppgift om:

  • utbildningens och handledningens innehåll och omfattning
  • målet med utbildningen och handledningen, och
  • vem som ska vara handledare för den anställde på arbetsplatsen

För detta har EIO och SEF tagit fram en branschanpassad mall som kan användas som utgångspunkt för den individuella handlednings-/utbildningsplan upprättas. Mallen finns att ladda ner här.

7. Hur många % är den totala tjänstgöringsgraden?
Vanligtvis 100 %.

8. Hur ska jag beskriva innehåll och omfattning av handledning- och utbildningsplan?

Lärling
Under förutsättning att företaget följer ECY:s utfärdade utbildningplan, dvs. A- och B-blanketterna kan följande skrivelse anges/kopieras:

Anställning som lärling enligt yrkesintroduktionsavtaket ska följa den
utbildningsplan som parternas yrkesnämnd, Elbranschens Centrala
Yrkesnämnd (ECY), har tagit fram och som grundas på kollektivavtal.
Planen innebär att det ska ske en färdighetsträning som lärling under
1600 h, ca 1 år. Under den tiden ska lärlingen öva på olika praktiska
färdigheter. Olika praktiska moment finns upptagna på de
 s.k. A- och B-blanketterna vilka lärlingen ska utföra successivt.
Lärlingen ska tillsammans med företagets utbildningsansvarig eller
utbildningsombud se till att genomförda moment antecknas på ett
riktigt sätt. Efter sålunda genomförd lärlingstid skickas handlingarna
till yrkesnämnden som utfärdar certifikat, det s.k. ECY-certifikatet.  

ETG-utbildade ungdomar
För ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept finns det inte fastställda utbildningsplaner när de väl kommer ut i arbetslivet. EIO och SEF har därför utarbetat en rekommenderad utbildningsplan som uppfyller branschens riktlinjer, vilken kan användas som utgångspunkt för den utbildningsplan som ska upprättas.
För ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept kan förslagsvis följande anges

”I kollektivavtal för anställning av ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept har kollektivavtalsparter tagit fram ett förslag till hur en utbildnings- och handledningsplan kan utformas. Syftet med förslag till en praktisk utbildnings- och handledningsplan är att arbetstagaren ska få tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper genom att arbetstagaren ges tillfälle att delta vid så många arbetsmoment som möjligt under överinseende av erfaren yrkesman.

9. Vad är målet med handledning och utbildningen?

Lärling

Målet är att lärlingen efter genomför lärlingstid ska skicka in handlingarna till ECY och erhålla sitt ECY-certifikat och därefter kunna arbeta självständigt som yrkesman.

ETG-utbildade ungdomar
Målet är att arbetstagaren under anställningen ska få möjlighet att med handledning utveckla och praktiskt befästa sin hantverkskompetens och sitt el-tekniska kunnande och därmed förstärka sin anställningsbarhet som elektriker.


10. När ska företaget lämna in en slutrapport till Arbetsförmedlingen?
Slutrapporten ska lämnas in 3 månader efter avslutad YA-anställning.


11. Kan samma arbetsgivare ansöka om stöd för samma person flera gånger?

Ja, under förutsättning att stöd inte har beviljats vid första ansökningstillfället. Prata med din företagsrådgivare om du fått avslag för att se om det är möjligt att göra om processen.

Om du däremot blivit beviljad stöd för en arbetstagare så kan varken du eller något annat företag ansöka om stödet för samma person inom 18 månader, vilket framgår av förordningen. 

12. Kan man ansöka om stödet även om man tidigare sagt upp med anledning av arbetsbrist?
Från och med 1 juni 2016 lämnas inte stöd till en arbetsgivare som, på den driftsenhet där den anställde avses att bli placerad, sagt upp en eller flera arbetstagare på grund av arbetsbrist under de senaste 12 månaderna.

13. När kan lärlingen/ETG-utbildade ungdomen börja arbeta?
Från och med 1 juni 2016 har det införts regler om att anställningen inte får påbörjas förrän ansökan om YA-stöd har beviljats av Arbetsförmedlingen. Notera att stöd inte beviljas för redan anställda.


Arbetstagarorganisationens roll

1. Arbetstagarorganisationen ska yttra sig, vad innebär det?
Arbetstagarorganisationen, SEF i det här fallet, ska säkerställa att lön och utbildningsplan är korrekt. Att det ska vara så här framgår av förordning (lag) 2013:1157.

2. Vem ska jag skicka blanketten till hos SEF?
När ansökningsblanketten är ifylld så ska den skickas i original till SEFs regionkontor.


Arbetsförmedlingens roll

1. Vilken Arbetsförmedling ska jag skicka in ansökningsblanketten till?
Efter att SEF har godkänt ansökan så skickas den i original till Arbetsförmedlingens närmaste lokalkontor.

 2. Handläggaren på Arbetsförmedlingen vill att jag skickar in utbildningsplan, vad ska jag skicka in?

Lärling
Skicka in lärlingssedeln, A-och B-blanketterna där de olika praktiska momenten finns.
Kontakta EIO eller ECY om du behöver få ut en kopia av lärlingssedel.

ETG-utbildade ungdomar
Skicka in den individuellt anpassade utbildningsplanen som har upprättats. 

EIO och SEF har tagit fram en branschanpassad mall som kan användas som utgångspunkt för den individuella handlednings-/utbildningsplan upprättas. Mallen finns att ladda ner här.

3. Lärlingen/ETG-utbildade ungdomen ska registrera sig hos Arbetsförmedlingen, när och var?
Lärlingen/ETG-utbildade ungdomen ska registrera sig innan Arbetsförmedlingen kan ta beslut om ansökan om stöd för yrkesintroduktion. Detta sker på närmaste lokala Arbetsförmedlingen. Lärlingen/ETG-utbildade ungdomen behöver inte vara arbetslös utan detta är en annan typ av registrering.

4. Är registrering ett krav?
Ja, det är ett krav från Arbetsförmedlingen som inte kan ta beslut om din ansökan annars. Registrering sker på närmaste lokalkontor.


Anställningsavtalet

 
1. Går det bra att skriva anställningsavtalet innan lärlingen/ETG-utbildade ungdomen börjar arbeta?
Ja, under förutsättning att det framgår att anställningen inte påbörjas förrän efter att ansökan har beviljats av Arbetsförmedlingen, detta är en viktig förändring från och med 1 juni 2016. Detta är oerhört viktigt eftersom det ekonomiska stödet inte beviljas för anställda som redan arbetar på företaget. Arbetsförmedlingen fattar beslut om stöd skyndsamt, rikttiden ligger på ca en vecka vilket kan vara bra att ha med i beräkningen när man skriver anställningsavtal och skickar in ansökan till Arbetsförmedlingen. 

2. Vilken lön ska jag uppge i anställningsavtalet?
Du ska uppge den faktiska lön som du ska betala. Dock får lönen inte understiga IS-avtalets lägastalöner.

3. När ska en kopia av anställningsavtalet skickas in till Arbetsförmedlingen?
Inom 30 dagar från det att ansökan har beviljats ska en kopia skickas in till Arbetsförmedlingen. 

EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss