Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Nyheter

Samgåendet: Historiskt beslut
19 maj 2017

Idag, fredagen den 19 maj, har föreningarna EIO och VVS Företagen tagit beslut om att ta det slutgiltiga steget mot att bli en gemensam arbetsgivar- och branschförening.

– Nu är vi äntligen i mål. Det känns fantastiskt bra att vi har lyckats komma ända hit och att vi nu får förtroende att fortsätta framåt, säger Anders Mattsson, ordförande i Installatörsföretagen. Arbetet med samgåendet har fungerat bra, arbetsgrupperna har varit engagerade med ett gemensamt mål. Det har varit en förutsättning för att vi har lyckats så bra, säger Anders Mattsson.

– Det är en historisk dag och ett historiskt beslut, säger Thomas Carlsson, styrelseordförande EIO, och fortsätter:

–Tillsammans blir vi en konkurrenskraftig förening som kommer att göra skillnad i framtiden. Det gemensamma branschtänket kombinerat med ny teknik är ett måste för att säkra framtiden för vår bransch och våra företag.

De båda föreningarna representerar idag fler än 3 650 medlemsföretag med cirka 49 000 anställda, alla verksamma inom VVS, el- och teleteknik, kyla och teknisk isolering. Därmed blir Installatörsföretagen en av de större aktörerna inom Svenskt Näringsliv.

Jan Siezing, vd för Installatörsföretagen, menar att samgåendet är en förutsättning för branschens framtida utveckling.

– Tekniken utvecklas i en rasande fart. Vi ser att våra branscher smälter ihop och att vi behöver anpassa oss och bli såväl bredare som mer kundanpassade i vårt sätt att arbeta. Genom samgåendet blir vi konkurrenskraftiga på ett helt nytt sätt, säger Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen, säger han.

I maj 2016 röstade EIO och VVS Företagen enhälligt ”ja” till inriktningsbeslutet att verka för ett samgående mellan föreningarna och idag togs alltså beslutet om en gemensam förening då de båda föreningarna röstade för beslutet på respektive årsmöte.

– Nästa steg tas vid extrastämman den 15 september, eftersom det krävs två stämmor i rad för ett sådant här stort beslut, säger Anders Mattsson.


Arbete för gemensam förening
12 november 2016

Vid VVS Företagens styrelsemöte den 29 november och EIOs styrelsemöte den 1 december, fattades beslutet att gå vidare med arbetet att förbereda för sammanslagning av föreningarna VVS Företagen och EIO. Beslutet grundades på det arbete som pågått i de arbetsgrupper som haft till uppgift att bereda beslutet. 

– Omvärlden förändras och vi måste ligga steget före. Det finns idag en mer rörlig affärs- och arbetsmarknad, en växande förväntan på vad byggnader och installationer ska uppfylla, krav på lägre miljöbelastning och inte minst en snabbt växande otålighet där ute bland kunderna. Den här förändringen behöver vi hantera för att branschen ska fortsätta växa och vara den framtidsbransch vi vill att den ska vara. En gemensam och stark förening hjälper oss att klara dessa utmaningar, säger Anders Mattsson, styrelseordförande i VVS Företagen.

Information till företagen, dialog och samverkan mellan de olika föreningarna har pågått under hösten. Det är tydligt att en gemensam och stark förening kommer att synliggöra teknikinstallationsbranschens betydelse och kompetens på ett helt annat sätt än idag.

– De möjligheter som ny teknik skapar ökar förväntningarna på tillgång till smarta hem och arbetsplatser. Det innebär att vår kompetens synliggörs samtidigt som det skapar nya intäktsmöjligheter för våra företag. Att nu ta ett andra steg och slå samman VVS Företagen och EIO ger naturliga förutsättningar att bli en bredare plattform för teknikinstallationer i byggsektorn, säger Thomas Carlsson, styrelseordförande i EIO.

– Genom att vi blir en stark och enig part får vi också möjlighet till breddad och kvalitetssäkrad kompetens inom fler teknikområden. Vi blir också en starkare part som kan påverka energieffektiviseringen i samhället och inte minst, genom att gå samman blir vi en starkare arbetsgivarpart inom Svenskt Näringsliv, tillägger Anders Mattsson.

Beredningsarbetet har haft som utgångspunkt att en ny gemensam förening kan bildas från och med den 1 januari 2018. Detta förutsätter beslut om sammanslagning vid ordinarie årsmöte i maj 2017, samt ett bekräftande beslut vid ett extra årsmöte hösten 2017.

EIO och VVS Företagen samverkar redan, från den 1 januari 2016, i ett gemensamt ägt servicebolag – Installatörsföretagen Service i Sverige AB. Vid årsmöten 2016 beslutade föreningarna att inleda ett arbete med syfte att bereda förutsättningarna för EIO respektive VVS Företagen att gå samman genom att bilda en ny gemensam förening.

Beredningsarbetet har organiserats i sex olika arbetsgrupper under ledning av ordförande från medlemsföretag:

Arbetsgrupp     Ordförande
Organisation och lokalt inflytande   Agnetha Sjöstedt
Avgiftsmodell Stefan Fredriksson
Juridisk process Ingemar Essebro
Hantering av kapital Ola Karlsson
Kollektivavtal Jonas Nilsson
Förankring medlemmar Lena Löfgren

Ordförande i varje grupp har tillsammans med ordförande i EIO, Thomas Carlsson, och VVS Företagen, Anders Mattsson bildat en styrgrupp. Tommy Hellström, extern processledare, har hållit samman arbetet.


En förening ska samla branschen
08 november 2016

För knappt ett år sedan bildade EIO och VVS Företagen det gemensamma servicebolaget Installatörsföretagen I maj nästa år kan de två föreningarna – EIO och VVS Företagen – bli en. Det skulle betyda att installationsbranschen kan tala med en gemensam röst och göra ett ännu starkare avtryck i samhällsdebatten.

– Vi blir starkare, mer attraktiva och vi får större genomslagskraft för våra frågor inom byggsektorn och i Svenskt Näringsliv. Samtidigt ökar vi också våra möjligheter att påverka politiker och myndigheter när det gäller samhällsutvecklingen i stort, det säger Anders Mattsson, styrelseordförande i Installatörsföretagen.

I vår ska de båda föreningarna på sina respektive årsmöten fatta beslut om de ska slås ihop till en. Men arbetet är redan i full gång eftersom föreningarna, på ett gemensamt årsmöte i maj i år, fattade ett inriktningsbeslut om att verka för en sammanslagning.

En fråga som en gemensam förening skulle kunna jobba bättre med än två separata är bristen på kompetent personal. Den konjunktur som råder, med sju procents tillväxt i år, leder till att många företag i branschen, både inom el och VVS, upplever en skriande personalbrist.

– Genom att vi tillsammans tar fram en gemensam strategi för kompetensförsörjning och gemensamma utbildningar kan vi öka våra möjligheter att skapa en attraktiv och lönsam bransch, säger Anders Mattsson.

I samband med att årsmötena fattade sina inriktningsbeslut, som pekar ut riktningen mot samgåendet, bildades också sex arbetsgrupper som ska utreda konsekvenserna av att två föreningar går samman i en. Det handlar om sex arbetsgrupper med en bred representation av medlemsföretag.
– Resultatet från arbetsgrupperna ska presenteras vid årsskiftet och det ligger till grund för det konkreta underlag som läggs fram inför ett slutgiltigt beslut vid respektive förenings års-möte i maj 2017, berättar Anders Mattsson.

Läs mer: Så säger medlemmarna


Så skriver tidningarna

Installatörsföretagens branschtidningar Elinstallatören och VVS Forum har gjort flera reportage om samgåendet. Läs deras artiklar här.

Elinstallatören Augusti 2017- Extra föreningsmöte förväntas besluta om samgåendet

ELINSTALLATÖREN Viktigaste om samgåendet 1701 10.pdf

Elinstallatören_nr_4_Samgåendeförväntaspåhistorisk dag.pdf

VVSFORUM_nr4_Enhistoriskdagförinstallatörerna.pdf

EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss