Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Elsäkerhet > Ny elsäkerhetslag > Lagen i korthet
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Lagen i korthet

Elsäkerheten i Sverige är god, men regelverket ses som svåröverskådligt och ansvarsförhållandet mellan företag, elinstallatör och yrkesman alltför otydligt. Lagstiftningen har också saknat ett tydligt konsumentperspektiv.

Installatörsföretagen har, genom Elektriska Installatörsorganisationen EIO, länge efterlyst en reformering av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer.

Den 7 april 2016 presenterade regeringen sitt förslag till en ny samlad elsäkerhetslag, prop. 2015/16:16. Lagförslaget byggde på resultatet av det arbete som under perioden 2013–2014 bedrevs inom ramen för den så kallade Elbehörighetsutredningen under ledning av Bo Diczfalusy och vars slutsatser presenterades i betänkandet Elsäkerhet – en ledningsfråga (SOU 2014:89).

Syftet med Elbehörighetsutredningen var en översyn av elsäkerhetsreglerna. Utredningen tillsattes av den tidigare alliansregeringen i augusti 2013. I betänkandet, som presenterades den 13 januari 2015, föreslogs att en helt ny elsäkerhetslag skulle skapas.

Den 8 juni 2016 röstade riksdagen ja till regeringens förslag till en ny elsäkerhetslag. Regeringen kommer under hösten 2016 att besluta om en elsäkerhetsförordning. När den är beslutad vet vi i detalj hur den nya lagstiftningen kommer att se ut.

Parallellt med regeringens arbete har Elsäkerhetsverket genomfört ett projekt med att bland annat ta fram föreskrifter och informationsmaterial. Förslag till föreskrifter har gått ut på remiss till bland annat Installatörsföretagen. Föreskrifterna, som omfattar detaljregler kring auktorisation, elinstallationsarbete, verksamhetstyper och egenkontrollprogram kommer att meddelas först efter att regeringen beslutat om elsäkerhetsförordningen.


Lagen i korthet
Nuvarande bestämmelser som rör elsäkerhet i ellagen (1997:857) samlas tillsammans med starkströmsförordningen (2009:22), elinstallatörsförordningen (1990:806) samt förordningen om elektrisk materiel (1993:1068) i en ny sammanhållen elsäkerhetslag med en tillhörande elsäkerhetsförordning. Den nya lagstiftningen kommer även att omfatta arbete på fartyg, luftfartyg, fordon för elektrisk järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift, övriga fordon och anordningar. Lagen beslutades 8 juni 2016 och har namnet elsäkerhetslag (2016:732). Den träder i kraft 1 juli 2017.

Elsäkerhetslagen innebär att: 


  • Ansvaret för att elinstallationer blir korrekt utförda övergår till företaget.

  • Elinstallationsföretag ska även framöver ha minst en elinstallatör knuten till verksamheten. Hen behöver inte vara anställd.

  • Ett särskilt aktsamhetskrav, där det framgår att elinstallationsarbete ska utföras på ett elsäkert sätt, införs. Något sådant krav finns inte i nuvarande bestämmelser.
  • Titeln behörig elinstallatör ändras till ”auktoriserad elinstallatör”.

  • Överinseendet ersätts av ett krav på företagen att upprätta och följa så kallade egenkontrollprogram. Detta ska garantera att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser och att elinstallationer enbart utförs av personer med tillräckliga yrkeskunskaper och färdigheter. Ett krav är att det i verksamheten finns en auktoriserad elinstallatör.

  • Den nya lagstiftningen innebär att alla elinstallationsföretag som vill utföra elinstallationsarbeten på annans anläggning måste anmäla sig till Elsäkerhetsverket innan de får åta sig installationsuppdrag.

  • Ett publikt register över anmälda elinstallationsföretag och auktoriserade elinstallatörer skapas. Registret, som Elsäkerhetsverket ansvarar för, ger köparna av eltekniktjänster en möjlighet att enkelt kontrollera att företaget de överväger att anlita är registrerat och har en elinstallatör knuten till verksamheten samt om företaget ifråga fått en varning eller om en auktorisation har inskränkts eller återkallats.

  • Lagen innebär ingen praktisk förändring i reglerna kring innehavarens ansvar för kontroll av sin ibruktagna elanläggning eller ansvar för elsäkert arbete.


 

EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss